• صفحه اصلی
  • عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر ماندگاری گردشگران داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139602171313325921 بازدید : 5108 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی