مقاله


کد مقاله : 14000706274841

عنوان مقاله : تأثیرات فعالیت های خرابکارانه گردشگران در محیط های روستایی بر روحیه گردشگرپذیری و تاب آوری مردم محلی (روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور)

نشریه شماره : 18 فصل پاییز - زمستان 1400

مشاهده شده : 277

فایل های مقاله : 811 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمدالله سجاسی قیداری ssojasi@um.ac.ir استادیار دکترا
2 زهرا رجایی zahra.rajaei1374@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 اسما بذری کشتان bazriasma0@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

توسعه گردشگری در مناطق روستایی، علاوه بر اثرات مثبت، دارای اثرات ملموس و ناملموس منفی نیز بر جامعه میزبان می¬باشد. زیرا برخی از گردشگران در زمان¬های گردشگری به شیوه¬های مختلف اقدام به تخریب و آسیب رسانی به زیرساخت و جاذبه¬های روستایی از طریق نوشتن یادگاری، شکستن درختان و ... می¬کنند. لذا تداوم چنین امری می¬تواند در بلند مدت بر روی رابطه جامعه میزبان و میهمان در روستاهای مقصد گردشگری تأثیر داشته و منجر به کاهش روحیه گردشگرپذیری و تاب آوری اجتماعی جامعه میزبان گردد. بر این اساس هدف مطالعه حاضر تحلیل رابطه فعالیت¬های خرابکارانه (وندالیستی) گردشگران در محیط¬های روستایی با روحیه گردشگرپذیری و تاب آوری مردم محلی در پنج روستای گردشگری شهرستان نیشابور می¬باشد. برای این منظور از روش شناسی توصیفی- تحلیلی بر اساس منابع کتابخانه¬ای و داده¬های میدانی حاصل از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 92 نفر از سرپرست خانواده¬های ساکن در روستاهای مورد مطالعه می¬باشند. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که بیشترین فعالیت وندافهرستی مشاهده شده از گردشگران، پراکندن زباله در روستا و محیط¬های اطراف آن و استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر می¬باشد. میانگین¬های مربوط به روحیه گردشگر پذیری و تاب آوری مردم محلی نیز به جز یک مورد (تحمل ناهنجاری¬های اجتماعی ناشی از حضور گردشگران) بالاتر از حد متوسط می¬باشد. همچنین نتایج بررسی همبستگی نشان داد بین دو متغیر روحیه گردشگری و درگیری مردم با گردشگران رابطه معکوس معنی¬دار با شدت 287/0 وجود دارد. تحلیل اثر متغیر مستقل (فعالیت¬های خرابکارانه) بر وابسته (روحیه گردشگرپذیری و تاب آوری مردم محلی) با آزمون رگرسیون نشان داده که مقدار سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده و گویای معنادار بودن مدل رگرسیون برای هر دو متغیر وابسته می¬باشد.