مقاله


کد مقاله : 14000706274838

عنوان مقاله : تحلیل عوامل پیاده‌سازی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان)

نشریه شماره : 18 فصل پاییز - زمستان 1400

مشاهده شده : 305

فایل های مقاله : 0/99 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس صادقی پوریانی itm.sadeghi@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 ابوالفضل تاج زاده نمین a.a.tajzadehnamin@gmail.com دانشیار دکترا
3 علیرضا اسلامبولچی lireza.slambolchi@gmail.com - -
4 منصور اسماعیل پور ma.esmaeilpour@gmail.com دانشیار دکترا
5 علی اصغری صارم ali_asgharisarem@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در دنیای جدید گردشگری، فناوری اطلاعات برای مدیریت مقصد‌های گردشگری، تدوین مدل‌های کسب‌وکار و تعامل با گردشگران به¬کارگرفته می¬شود و در یک مقصد گردشگری، هم‌راستایی اقدامات عملی فناوری محور شایسته توجه است. هدف این مطالعه تحلیل عوامل اثرگذار بر پیاده¬سازی گردشگری الکترونیک است که این عوامل با مطالعه اسناد به روش تحلیل مضمون به¬دست آمده و برای تعیین روابط بین آنها و کاهش پیچیدگی¬ از مدل¬سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. سهم این پژوهش در افزایش دانش، تدوین مدلی برای پیاده‌سازی گردشگری الکترونیک است که با داشتن نمره ارزیابی عوامل در محدوده مورد مطالعه، اقدامات عملیاتی را پیشنهاد داده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان گردشگری استان همدان هستند و روش انتخاب نمونه آماری، هدفمند قضاوتی است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که از یازده عامل مؤثر در پیاده‌سازی گردشگری الکترونیک، عوامل اجتماعی (آگاهی و فرهنگ جامعه، احساس اعتماد و عدالت و قوانین، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولتی) عوامل اصلی پیش‌ران هستند. عوامل فنی (زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در جاذبه‌های گردشگری و سازمان‌های مدیریت مقصد) بیشترین وابستگی به سایر عامل‌ها را دارند. نتیجه این مطالعه پیشنهاد اقداماتی برای پیاده¬سازی فناوری اطلاعات در قالب پروژه¬های تملک دارایی سرمایه-ای، پروژه¬های سرمایه‌گذاری خصوصی و فعالیت¬های اجرایی برای صنعت گردشگری استان همدان است.