مقاله


کد مقاله : 14000706274837

عنوان مقاله : جایگاه گردشگری در کتاب های درسی دوره ابتدایی

نشریه شماره : 18 فصل پاییز - زمستان 1400

مشاهده شده : 403

فایل های مقاله : 433 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم صالحی عمران edpes60@gmail.com استاد دکترا
2 میمنت عابدینی بلترک abedini.gilan@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای آموزش گردشگری در کتاب¬های درسی دوره ابتدایی می¬باشد. روش مورد استفاده در تحلیل محتوای پژوهش، آنتروپی شانون بوده و واحد تحلیل صفحات (متن، پرسش¬ها، فعالیت¬ها، تصاویر) بودند که در مجموع شامل 3776 صفحه می¬شود. جامعه آماری پژوهش شامل 41 کتاب درسی دوره ابتدایی بوده که از این میان 35 جلد کتاب در هشت عنوان شامل کتاب فارسی (خوانداری)، فارسی (¬نوشتاری)، علوم¬تجربی، مطالعات ¬اجتماعی، هدیه¬های آسمانی، قرآن، کار و فناوری و تفکر و پژوهش به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. ابزار مورد استفاده چک لیست بوده؛ روش تعیین روایی تحلیل محتوای پژوهش حاضر نیز بدین صورت بود که جهت انتخاب مؤلفه¬ها و شاخص¬های آموزش گردشگری از منابع در دسترس در این ارتباط استفاده شد و پس از تأیید متخصصان گردشگری فهرست وارسی تحلیل محتوای نهایی در قالب چهار مؤلفه اصلی تهیه گردید، روایی محتوایی آن با استفاده از سی وی¬آر به دست آمد که برابر با 90/0 بوده است. جهت پایایی نیز پس از دو بار بررسی کتاب¬های درسی و به دست آوردن نتایج یکسان، جهت بررسی مؤلفه¬ها در اختیار سه ارزیاب قرار گرفت که ضریب توافق حاصل برابر با 70/0 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین میزان توجه و ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه گردشگری «چیست» (چیستیِ گردشگری) و کمترین میزان توجه مربوط به مؤلفه گردشگر «کیست» (هویت گردشگر) بوده است؛ ضمن اینکه بیشترین فراوانی در کتاب¬ مطالعات اجتماعی مشاهده شد.